Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

 trường mầm non Ninh Trung năm học 2021-2022

 

       Thực hiện kế hoạch số 30/KH-MNNTr ngày 31/3/2022, Kế hoạch tổ chức Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” trường mầm non Ninh Trung năm học 2021-2022. 

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức và năng lực cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong việc qui hoạch, thiết kế xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

- Đẩy mạnh xây dựng, tổ chức hoạt động cho trẻ học bằng chơi, bằng trải nghiệm; góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

- Huy động sự tham gia của cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường và tổ chức hoạt động cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

- Thông qua cuộc thi nhằm tôn vinh, đề xuất giải pháp nhân rộng các điển hình và kế hoạch tiếp tục thực hiện xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Việc trang trí lớp, xây dựng môi trường lớp học và đồ dùng đồ chơi tự làm phải đảm bảo yêu cầu hài hoà, phù hợp, thể hiện sự sáng tạo, có tác dụng giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh đồng thời không làm ảnh hưởng đến cơ sở vật chất trường học.

          - Cuộc thi phải công khai, đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục. Khuyến khích các lớp học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, không gây áp lực cho giáo viên.

          3. Kết quả:

Số TT

Tên lớp

Xếp loại

Ghi chú

01

Lớp MG 5-6 tuổi A

A

 

02

Lớp MG 5-6 tuổi B

B

 

03

Lớp MG 5-6 tuổi C

B

 

04

Lớp MG 4-5 tuổi A

C

 

05

Lớp MG 4-5 tuổi B

B

 

06

Lớp MG 4-5 tuổi C

C

 

07

Lớp MG 4-5 tuổi D

C

 

08

Lớp MG 3-4 tuổi

B

 

09

Lớp 25-36 tháng

A

 

 

Hình ảnh lớp Nhà trẻ 25-36 tháng

                            

 

 

 

 

                                     

Lớp MG 5-6 TUỔI A

 

 

                        

 

 

                        

Lớp MG 3-4 TUỔI

 

 

 

                                                      LỚP MG 4-5 TUỔI B

 

 

 

 

 

 

Lớp MG 5-6 TUỔI C

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp MG 4-5 TUỔI A

 

 

 


LỚP 4-5 TUỔI D