Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới